×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

FEB LABSafety 5

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้บริหาร เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแนวทางในการกำกับมาตรฐานการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานการวิจัย และความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ที่ความสัมพันธ์กับการให้ทุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และการบรรยายในหัวข้อ "หลักการและความสำคัญของการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อการขอการรับรองภายใต้โครงการ Peer Evaluation" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

     นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนและการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์" โดย เภสัชกร กมล ปาลรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 998