header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

JSPS2020 30

     สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะทำงานจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) โดยมี Mr. Dai Tomiyama รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เป็นผู้นำทีมงานมาประชาสัมพันธ์ทุนและบรรยายแนวทางการสนับสนุนของ JSPS และประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • JSPS2020-1
 • JSPS2020-10
 • JSPS2020-11
 • JSPS2020-12
 • JSPS2020-13
 • JSPS2020-14
 • JSPS2020-15
 • JSPS2020-16
 • JSPS2020-17
 • JSPS2020-18
 • JSPS2020-19
 • JSPS2020-2
 • JSPS2020-20
 • JSPS2020-21
 • JSPS2020-22
 • JSPS2020-23
 • JSPS2020-24
 • JSPS2020-25
 • JSPS2020-26
 • JSPS2020-27
 • JSPS2020-28
 • JSPS2020-29
 • JSPS2020-3
 • JSPS2020-4
 • JSPS2020-5
 • JSPS2020-6
 • JSPS2020-7
 • JSPS2020-8
 • JSPS2020-9