header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

1

     เมื่อวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการตรวจประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฯ

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  : คณะวิทยาศาสตร์

 • IMG_6768
 • IMG_6772
 • IMG_6779
 • IMG_6783
 • IMG_6790
 • IMG_6793
 • IMG_6795
 • IMG_6797
 • IMG_6801
 • IMG_6803
 • IMG_6804
 • IMG_6806
 • IMG_6811
 • IMG_6814
 • IMG_6818
 • IMG_6819
 • IMG_6821
 • IMG_6823
 • IMG_6825
 • IMG_6827
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6831
 • IMG_6836
 • IMG_6837
 • IMG_6839
 • IMG_6841
 • IMG_6842
 • IMG_6846
 • IMG_6855
 • IMG_6859
 • IMG_6860
 • IMG_6862
 • IMG_6870
 • IMG_6872
 • IMG_6873
 • IMG_6874
 • IMG_6876
 • IMG_6878
 • IMG_6883
 • IMG_6887
 • IMG_6895
 • IMG_6900
 • IMG_6904
 • IMG_6906
 • IMG_6907
 • IMG_6918
 • IMG_6921
 • IMG_6930
 • IMG_6935
 • IMG_6937
 • IMG_6940
 • IMG_6944
 • IMG_6946
 • IMG_6955
 • IMG_6960
 • IMG_6962
 • IMG_6966
 • IMG_6967
 • IMG_6975
 • IMG_6977
 • IMG_6979
 • IMG_6983
 • IMG_6986
 • IMG_6988
 • IMG_6992
 • IMG_6996
 • IMG_6999
 • IMG_7005
 • IMG_7006
 • IMG_7008
 • IMG_7010
 • IMG_7013

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • IMG_7014
 • IMG_7016
 • IMG_7018
 • IMG_7019
 • IMG_7020
 • IMG_7021
 • IMG_7023
 • IMG_7025
 • IMG_7028
 • IMG_7030
 • IMG_7031
 • IMG_7049
 • IMG_7052