×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Pharmacogenomics 21

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานนำทีมนักวิจัยด้าน Genomics และผู้สนใจงานวิจัยด้าน Genomics ของม.อ. ร่วมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัย “Pharmacogenomics” โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาแสดงตัวอย่าง ให้ความรู้ และบอกเล่าถึงโครงการวิจัย “Pharmacogenomics” ที่มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อระดมความร่วมมือจากนักวิจัยและเขียนเป็นข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1803