header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

LunchTalk Quantum 6

     ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม RDO Lunch Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่สำนักวิจัยฯพานักวิจัยมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี รู้จัก “Quantum Computing” ผ่าน 2 นักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรง ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.พลชาติ โชติการ จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในหัวข้อ "PSU QUANTUM FORUM" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี และถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวนักวิจัยที่สนใจศาสตร์ด้านนี้ เพื่อรวมกลุ่มสร้างผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต 

 

 • LunchTalk-Quantum-1
 • LunchTalk-Quantum-10
 • LunchTalk-Quantum-11
 • LunchTalk-Quantum-12
 • LunchTalk-Quantum-13
 • LunchTalk-Quantum-2
 • LunchTalk-Quantum-3
 • LunchTalk-Quantum-4
 • LunchTalk-Quantum-5
 • LunchTalk-Quantum-7
 • LunchTalk-Quantum-8
 • LunchTalk-Quantum-9