×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

HY2562 1

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีนำเสนอโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2561 ของทีมวิจัยจากวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อรับฟังผลการวิจัยพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย ซึ่งวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง" มี 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการสานใจ สานปัญญา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนปากรอ จ.สงขลา 2.โครงการ การลดการใช้สารเคมีในนาข้าวทดลอง และการรื้อฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปากรอ จ.สงขลา 3.โครงการ การพัฒนาธรรมนูญชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล 4.โครงการ การประเมินสุขภาวะโรคทางเดินอาหารและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กปฐมวัย บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

รายละเอียด: | ฮิต: 1037