×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Prebio 34 Prebio-27.jpg

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

     โดยนอกจากเข้าร่วมประชุมแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้นำผลงานวิจัยเรื่อง "การคัดเลือกโพรไบโอติกส์สายพันธุใหม่และการนำไปใช้ป้องกันฟันผุ" ของ ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตกรรมศาสตร์ ไปจัดแสดง โดยมี ผศ.ดร.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ และ ดร.นันทิยา พาหุมันโต ทีมวิจัยจากคณะทันตกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอผลงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 976