header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PK 5

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ปิดโครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ประจำปี 2561 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวต้อนรับ โดยช่วงเช้าเป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัย ส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่วิจัยที่ตำบลกมลา เพื่อให้เห็นพื้นที่จริงและร่วมรับฟังเสียงจากชุมชน

     สำหรับวิทยาเขตภูเก็ต มีการดำเนินโครงการวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน กรณีพื้นที่ต.กมลา จ.ภูเก็ต” มี 6 โครงการย่อยในการทำงาน ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชุมชนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ขยะ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว

 • PK-1
 • PK-10
 • PK-11
 • PK-12
 • PK-13
 • PK-14
 • PK-15
 • PK-16
 • PK-17
 • PK-2
 • PK-3
 • PK-4
 • PK-6
 • PK-7
 • PK-8
 • PK-9