header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

AOD 7 AOD 8

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะกรรมการสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการขยายผลจากโครงการโรงงานสกัดแปรรูปและผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ไปในรูปแบบการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน

AOD 1 AOD 5 AOD 2

     ปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก มีการผลิตน้ำมันปาล์มได้วันละ 5 ตันทะลายต่อชั่วโมง มีโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และน้ำมันปาล์มแดง ขนาด 200 ลิตรต่อรอบ ซึ่งคณะผู้เข้าเฝ้า ฯ ได้ทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย สำหรับน้ำมันปาล์มแดงนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โรงงานผลิต และมีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอารเบีย​สั่งซื้อไป ใช้เป็นโลชั่นทาผิวป้องกันแดด โดยให้ราคาสูงถึง 4 เท่าของราคาน้ำมันปาล์มดิบ อีกทั้งน้ำมันปาล์มแดงดังกล่าว มีสารแคโรทีนอยด์ถึง 426 mg/L

AOD 3

     ต่อมาวันที่ 25 กันยายน 2562 รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ถวายรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนา จุลินทรีย์ พื้นที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และโครงการโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล และโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา ตามลำดับ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

AOD 4 AOD 6