header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

eye-7.JPG

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 12 ตึกเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม “ชุดตรวจตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์และคณะ เป็นวิทยากรทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ ได้ใช้ชุดเครื่องมือดังกล่าวอย่างถูกต้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เป็นเครื่องมือที่จะนำไปใช้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ใช้ในการถ่ายภาพเด็กนักเรียนทุกคนในแต่ละโรงเรียน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ใช้ตรวจเด็กเล็กในโรงพยาบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก ใช้ตรวจคัดกรองตาเขในประชาชนทั่วไป เป็นต้น พร้อมกันนั้นยังมอบชุดตรวจตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์

     สำหรับชุดตรวจตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือการวัดตาเขโดยอาศัยหลักการของการถ่ายภาพ และประมวลผลเทียบกับค่ากลางเพื่อหาความผิดปกติของตาและให้คำแนะนำเบื้องต้นที่เหมาะสมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่เครื่องพิมพ์ผลการวิเคราะห์และคำแนะนำออกมาให้ผู้ใช้งานได้ทราบแบบอัตโนมัติทันที สามารถนำไปใช้คัดกรองสภาพตาเขและให้คำแนะนำเบื้องต้น เช่น ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น หรือไปพบจักษุแพทย์ สามารถใช้โดยบุคลากรทั่วไป ทำให้การคัดกรองอาการตาเขเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และเมื่อปี 2560 รองศาสตราจารย์ พญ.สภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในชื่อผลงาน “ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเข” จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ และประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปนะจำปี 2560

     ด้านรองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีของนักวิจัยไทยที่จะคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกมาใช้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเครื่องมือชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะเน้นการผลักดันต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพไปสู่การผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือการนำไปใช้ในวงกว้าง” รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ฯ กล่าว

 • eye-1
 • eye-10
 • eye-11
 • eye-12
 • eye-13
 • eye-2
 • eye-3
 • eye-4
 • eye-5
 • eye-6
 • eye-7
 • eye-8
 • eye-9

Simple Image Gallery Extended

ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.