header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSUforward-1.jpg

     ประเดิมทริปแรกกันที่วิทยาเขตปัตตานีกับการลงติดตามความก้าวหน้าโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา ผู้ประสานงานโครงการ ฯ โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ 3 โครงการย่อยด้วยกัน เริ่มต้นกันที่ โครงการ “การพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล” ต่อด้วยโครงการ “1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่ออาชีพที่ยั่งยืน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี” และปิดท้ายที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “ต้นแบบการพัฒนาอาชีพสตรีมุสลิมกรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี” โดยเป็นการลงติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จริง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
     สำหรับโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งประจำปี 2561 วิทยาเขตปัตตานีได้ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ ม.อ.ปัตตานี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการใน 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “ต้นแบบการพัฒนาอาชีพสตรีมุสลิมกรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2.โครงการ 1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่ออาชีพที่ยั่งยืน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 3.โครงการค่ายกีฬาคุณธรรมนำชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านบางปลาหมอ 4.โครงการการพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล

 • PSU-forwardnew-1
 • PSU-forwardnew-10
 • PSU-forwardnew-11
 • PSU-forwardnew-12
 • PSU-forwardnew-13
 • PSU-forwardnew-2
 • PSU-forwardnew-3
 • PSU-forwardnew-4
 • PSU-forwardnew-5
 • PSU-forwardnew-6
 • PSU-forwardnew-7
 • PSU-forwardnew-8
 • PSU-forwardnew-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยพัฒนา ม.อ.