header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

rubbersatul-1.jpg rubbersatul 6 rubbersatul 11

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. นำคณะดูงานจาก สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชม ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นายการีม ยูหันนัน ประธานชุมนุมสหกรณ์ฯ และ นายชำนาญ เมฆตรง ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและอธิบายถึงความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรค และการดำเนินการของสหกรณ์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราหลากหลาย อาทิ แผ่นยางปูพื้น ไม้กวาดยางสำหรับเกษตรกร หมอนยางพารา รองเท้ายางพารา และกำลังต่อยอดไปยังการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากยางพารา ซึ่งถือเป็นการนำยางพารามาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

rubbersatul 2 rubbersatul 3 rubbersatul 4 rubbersatul 5 rubbersatul 7 rubbersatul 8

     ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เป็นหนึ่งในชุมนุมสหกรณ์ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เข้าไปให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ผ่านการศึกษาวิจัย ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมนุม เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา จนสามารถสร้างรายได้ และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศมากมาย ซึ่งนอกจาก โรงงานผลิตแผ่นยางปูพื้น และ โรงงานผลิตหมอนจากยางพาราแล้ว ทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ยังมีแผนในการสร้างโรงรับซื้อและคัดแยกน้ำยางข้น เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างครบวงจรมากขึ้น

rubbersatul 9 rubbersatul 10 rubbersatul 12 rubbersatul 14 rubbersatul 13 rubbersatul 15

     นายวิทยา ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจและรู้สึกว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้เยี่ยมชม เพราะได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย และจากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ที่ให้ความรู้เชิงลึกมากมาย และคิดว่าจะสามารถนำไปขยายในกลุ่มชาวบ้านได้อย่างแน่นอน รวมถึงทำให้มีเครือข่ายช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีที่ทางสหกรณ์ยังไม่พร้อม ให้สามารถทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดได้

rubbersatul 16 rubbersatul 17 rubbersatul 18 rubbersatul 19 rubbersatul 20 rubbersatul 21

     นอกจากนี้ นายวิทยายังฝากอยากให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการเกษตร มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

 

 

     ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 • IMG_2312
 • IMG_2325
 • IMG_2326
 • IMG_2329
 • IMG_2334
 • IMG_2337
 • IMG_2338
 • IMG_2341
 • IMG_2345
 • IMG_2346
 • IMG_2347
 • IMG_2348
 • IMG_2352
 • IMG_2359
 • IMG_2366
 • IMG_2368
 • IMG_2373
 • IMG_2374
 • IMG_2379
 • IMG_2383
 • IMG_2384
 • IMG_2386
 • IMG_2389
 • IMG_2394
 • IMG_2397
 • IMG_2399
 • IMG_2400
 • IMG_2401
 • IMG_2402
 • IMG_2403
 • IMG_2404
 • IMG_2406
 • IMG_2407
 • IMG_2408
 • IMG_2410
 • IMG_2413
 • IMG_2415
 • IMG_2417
 • IMG_2425
 • IMG_2427
 • IMG_2436
 • IMG_2438
 • IMG_2455
 • IMG_2458
 • IMG_2460
 • IMG_2461
 • IMG_2463
 • IMG_2467
 • IMG_2468
 • IMG_2472
 • IMG_2474
 • IMG_2477
 • IMG_2480
 • IMG_2484
 • IMG_2488
 • IMG_2496
 • IMG_2504
 • IMG_2505
 • IMG_2512
 • IMG_2519
 • IMG_2523
 • IMG_2532
 • IMG_2535
 • IMG_2543
 • IMG_2546
 • IMG_2548
 • IMG_2550
 • IMG_2556
 • IMG_2558
 • IMG_2562
 • IMG_2565
 • IMG_2570
 • IMG_2571
 • IMG_2575
 • IMG_2578
 • IMG_2582
 • IMG_2584
 • IMG_2586
 • IMG_2591
 • IMG_2594
 • IMG_2601
 • IMG_2603
 • IMG_2606
 • IMG_2608
 • IMG_2611
 • IMG_2614
 • IMG_2617
 • IMG_2618
 • IMG_2622
 • IMG_2627
 • IMG_2631
 • IMG_2637
 • IMG_2638
 • IMG_2644
 • IMG_2646
 • IMG_2649
 • IMG_2650
 • IMG_2653
 • IMG_2654
 • IMG_2656
 • IMG_2662
 • IMG_2665
 • IMG_2668
 • IMG_2676

Simple Image Gallery Extended