header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

RAOTsitePSU-16.jpg

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจากกองวิจัยอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ณ ห้องประชุม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานวิจัยผ่านการนำเสนอ พูดคุย และซักถามแล้ว ยังมีการนำผู้เข้าร่วมทุกท่านชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ให้บริการในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์การให้บริการทดสอบด้านยางพารา ที่ครบถ้วน ครอบคลุม และพร้อมตอบสนองการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารามากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และในประเทศไทย

     การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ ซึ่งการได้มาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษานั้น ช่วยให้สามารถสร้างความร่วมมือกับภาควิชาการ และนำไปสู่การหาทางแก้ปัญหาราคายางต่อไป 

 • RAOTsitePSU-1
 • RAOTsitePSU-10
 • RAOTsitePSU-11
 • RAOTsitePSU-12
 • RAOTsitePSU-13
 • RAOTsitePSU-14
 • RAOTsitePSU-15
 • RAOTsitePSU-17
 • RAOTsitePSU-18
 • RAOTsitePSU-19
 • RAOTsitePSU-2
 • RAOTsitePSU-20
 • RAOTsitePSU-21
 • RAOTsitePSU-22
 • RAOTsitePSU-23
 • RAOTsitePSU-24
 • RAOTsitePSU-25
 • RAOTsitePSU-26
 • RAOTsitePSU-27
 • RAOTsitePSU-28
 • RAOTsitePSU-29
 • RAOTsitePSU-3
 • RAOTsitePSU-30
 • RAOTsitePSU-31
 • RAOTsitePSU-32
 • RAOTsitePSU-33
 • RAOTsitePSU-34
 • RAOTsitePSU-35
 • RAOTsitePSU-36
 • RAOTsitePSU-37
 • RAOTsitePSU-38
 • RAOTsitePSU-39
 • RAOTsitePSU-4
 • RAOTsitePSU-5
 • RAOTsitePSU-6
 • RAOTsitePSU-7
 • RAOTsitePSU-8
 • RAOTsitePSU-9

Simple Image Gallery Extended

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.