header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

BritishcouncilmeetingWANITA-1.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชน กับ Mr.Andrew Glass ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย และ ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ British Council ประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs โดยเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือในการยกระดับสินค้า WANITA ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

     การประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การยกระดับสินค้าภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมเพื่อสังคมวานีตา (WANITA) ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีปลายด้ามขวาน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 56 ชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่สตรีในพื้นที่ โดยมีสินค้าหลากหลายตามความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ อาทิ ของชำร่วย สินค้าประเภทหัตถกรรม งานจักสาน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหาร รวมถึงเซ็ตของขวัญ ซึ่งภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม WANITA ประสบปัญหาทั้งเรื่องตลาดที่จะรองรับสินค้า การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการของลูกค้า การไม่ชำนาญของผู้ผลิต หรือปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ British Council ประเทศไทย และ โครงการ Innovation Hubs ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ และหาทางแก้ปัญหา ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นไปที่การฝึกสอน อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตในชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้าในระดับสากล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

     ผลจากการประชุมทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมเพื่อสังคมวานีตา (WANITA) ได้ลึกและชัดเจนขึ้น และนำไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดย British Council ประเทศไทย มีการวางแผนงานที่จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต จากดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศอังกฤษ เพื่อให้ผู้ผลิตมีแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้าได้หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การกำหนดราคาสินค้า รวมถึงเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ WANITA กลายเป็นสินค้าชั้นนำในท้องตลาดต่อไป

 • BritishcouncilmeetingWANITA-10
 • BritishcouncilmeetingWANITA-11
 • BritishcouncilmeetingWANITA-12
 • BritishcouncilmeetingWANITA-13
 • BritishcouncilmeetingWANITA-14
 • BritishcouncilmeetingWANITA-15
 • BritishcouncilmeetingWANITA-16
 • BritishcouncilmeetingWANITA-17
 • BritishcouncilmeetingWANITA-18
 • BritishcouncilmeetingWANITA-19
 • BritishcouncilmeetingWANITA-2
 • BritishcouncilmeetingWANITA-3
 • BritishcouncilmeetingWANITA-4
 • BritishcouncilmeetingWANITA-5
 • BritishcouncilmeetingWANITA-6
 • BritishcouncilmeetingWANITA-7
 • BritishcouncilmeetingWANITA-8
 • BritishcouncilmeetingWANITA-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.