header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 BritishcouncilvisitUCC-11.jpg

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ต้อนรับ Mr.Andrew Glass ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย และ ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ British Council ประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 1)

     สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประโยชน์ให้แก่สินค้าของชุมชน เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าชั้นดีตามความต้องการของท้องตลาด และสามารถต่อยอดไปจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำได้ ซึ่งที่ผ่านมา British Council ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการด้านหัตถกรรมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมผ่านการเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร และจัดทำโครงการในหัวข้อพื้นที่สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือในหลายรูปแบบของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

 • BritishcouncilvisitUCC-1
 • BritishcouncilvisitUCC-10
 • BritishcouncilvisitUCC-12
 • BritishcouncilvisitUCC-13
 • BritishcouncilvisitUCC-2
 • BritishcouncilvisitUCC-3
 • BritishcouncilvisitUCC-4
 • BritishcouncilvisitUCC-5
 • BritishcouncilvisitUCC-6
 • BritishcouncilvisitUCC-7
 • BritishcouncilvisitUCC-8
 • BritishcouncilvisitUCC-9

Simple Image Gallery Extended

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.