header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

lunchtalk01112018-1.jpg

กับ 3 นักวิจัยเลือดใหม่ คือ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี จากคณะแพทยศาสตร์ ดร.มนตรี สุขเลื่อง จากสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และ ดร.พลชาติ โชติการ จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา พร้อม ๆ ไปกับการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยในกิจกรรม RDO Lunch Talks ที่สำนักวิจัยและพัฒนารังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยในครั้งนี้เป็นหัวข้อ Surfing on the edge of Thailand Frontier Research with PSU Young Blood ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา เครือข่าย RUN ได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย RUN for frontier research หรืองานวิจัยศาสตร์แนวหน้าซึ่งอาจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยมองโอกาสจากความพร้อมทางด้านศาสตร์พื้นฐาน และกรอบการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่าย RUN ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองและจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยที่จะเป็นศาสตร์แนวหน้าของประเทศ การประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดการอภิปรายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ทิศทางของเทคโนโลยีที่ประเทศจะมุ่งจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์แม่นยำทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา การให้ความสำคัญกับเวชกรรมการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นต้น ในเชิงวิศวกรรม มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งประเทศกำลังจะมีบุคลากรทางด้านนี้จำนวนมากจบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งนักวิจัยที่เราเชิญมาเปิดประเด็นในครั้งนี้ เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่เปรียบเสมือนเลือดใหม่ (Young Blood) ซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะนำหัวข้อโอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research เพื่อเชื่อมโยงประชาคมวิจัยเข้ากับลู่วิ่งในระดับประเทศ

     สาระสำคัญในเวทีมีการกล่าวถึง Frontier Research หรือการวิจัยขั้นแนวหน้า ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต พลังงาน และอาหาร ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่พูดคุยกันในเวที ท่านสามารถเข้ามาอ่านได้ตามไฟล์แนบ

       - Frontier Research

       - Frontier Research (Energy)

       - Frontier Research (Food)

       - Frontier Research (Health)

 

  • lunchtalk01112018-10
  • lunchtalk01112018-11
  • lunchtalk01112018-2
  • lunchtalk01112018-3
  • lunchtalk01112018-4
  • lunchtalk01112018-5
  • lunchtalk01112018-6
  • lunchtalk01112018-7
  • lunchtalk01112018-8
  • lunchtalk01112018-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย ฯ ม.สงขลานครินทร์