header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCCpresent251018-2.jpg

     เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผอ.สำนักวิจัย ฯ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผอ.สำนักวิจัย ฯ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเวทีนำเสนอผลรานงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ นักวิจัยที่เข้านำเสนอผลการวิจัย เพื่อนำไปปรับในการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยมีโครงการที่เข้านำเสนอทั้งสิ้น 8 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 

     1.โครงการ “พัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม” โดย อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     2.โครงการ “การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ” โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     3.โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน สวนลุงวร อ.ควนเนียง จ.สงขลา”โดย นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา ศูนย์บ่มเพาะอุทยานวิทยาศาสตร์ 

     4.โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” โดย ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     5.โครงการ “พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง” โดย ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

     6.โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิงเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP” โดย อ.พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา

     7.โครงการ “การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” โดย อ.ศุภพิชญาณ์ บุญเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     8.โครงการ “ออกแบบและผลิต อุปกรณ์ สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้” โดยอ.สุธรรม มัควัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 • UCCpresent251018-1
 • UCCpresent251018-10
 • UCCpresent251018-11
 • UCCpresent251018-12
 • UCCpresent251018-13
 • UCCpresent251018-14
 • UCCpresent251018-15
 • UCCpresent251018-16
 • UCCpresent251018-17
 • UCCpresent251018-18
 • UCCpresent251018-3
 • UCCpresent251018-4
 • UCCpresent251018-5
 • UCCpresent251018-6
 • UCCpresent251018-7
 • UCCpresent251018-8
 • UCCpresent251018-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ /ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย ฯ ม.สงขลานครินทร์