header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

health2-10.jpg

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2”ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 5 ภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเป็นองค์กรใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ดูแล และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประกอบกับทางคณะฯ ได้กำหนดพันธกิจการทำงาน ไว้ 4 ด้าน ซึ่งในด้านที่ 4 เป็นการมุ่งเน้นให้บริการวิชาการ ที่ตอบสอนงความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ซึ่งเป็นพันธกิจแห่งการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบการบรรยาย เสวนา ตลอดจนการสาธิตวิธีการรักษาและการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ ดังนั้น การจัดงาน “มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ และมีความใส่ใจเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้องมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนได้รับมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าภาคประชารัฐที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้”

      ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดง สาธิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ การบรรยาย เสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแสดงดนตรีและเล่นเกมแจกของรางวัล รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและสุขภาพ เป็นต้น

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับงานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในด้านการให้บริการเกี่ยวกับองค์ความรู้จากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงการสร้างกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่สำหรับการจัดงานในครั้งนี้”

 

 • health2-1
 • health2-11
 • health2-12
 • health2-13
 • health2-14
 • health2-15
 • health2-16
 • health2-17
 • health2-18
 • health2-19
 • health2-2
 • health2-3
 • health2-4
 • health2-5
 • health2-6
 • health2-7
 • health2-8
 • health2-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ : สุธาวดี นาคะโร / ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์