header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

TQA-1.jpg  TQA 2

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนัก ฯ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2560 และร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการของสำนักวิจัยและพัฒนาฯ โดยมีคณะกรรมการได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส กรรมการ และนางนันธิญาน์ ศิริวรรณ เลขานุการ เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้