×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

     ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช.กับ สถาบันการศึกษาแม่ข่าย และ ลูกข่ายทั้ง 12 สถาบันในภาคใต้แล้ว ยังมีการประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน และการบรรยายพิเศษอีกด้วย

LabSafty-78.jpg

     รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเครือข่ายประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และสถาบันการศึกษาลูกข่าย ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและมาตรฐานการวิจัยในมิติต่าง ๆ โดยเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา วช.ได้มีการลงนามความร่วมมือระดับเครือข่ายและมหาวิทยาลัยแม่ข่ายทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมขยายผลต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษาลูกข่ายเพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค ในปีนี้จึงจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช.กับ สถาบันการศึกษาแม่ข่าย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ม.สงขลานครินทร์ รวมไปถึงสถาบันลูกข่ายด้วย ได้แก่ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.ฟาฏอนี ม.ทักษิณ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือที่ต่อยอดและขยายผลต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ”

     นอกเหนือจากพิธีลงนามความร่วมมือ ฯ แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของประเทศ” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และเรื่อง “ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยในสภานศึกษามีความสำคัญต่อใคร” โดย ผศ.ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร ประธานกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ รวมถึงไฮไลต์ของงาน คือการเยี่ยมชมและลงคะแนนโปสเตอร์ดีเด่นและโปสเตอร์ยอดนิยม

 

ภาพ : สุธาวดี นาคะโร / ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1290