header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

     ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช.กับ สถาบันการศึกษาแม่ข่าย และ ลูกข่ายทั้ง 12 สถาบันในภาคใต้แล้ว ยังมีการประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน และการบรรยายพิเศษอีกด้วย

LabSafty-78.jpg

     รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเครือข่ายประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และสถาบันการศึกษาลูกข่าย ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและมาตรฐานการวิจัยในมิติต่าง ๆ โดยเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา วช.ได้มีการลงนามความร่วมมือระดับเครือข่ายและมหาวิทยาลัยแม่ข่ายทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมขยายผลต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษาลูกข่ายเพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค ในปีนี้จึงจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช.กับ สถาบันการศึกษาแม่ข่าย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ม.สงขลานครินทร์ รวมไปถึงสถาบันลูกข่ายด้วย ได้แก่ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.ฟาฏอนี ม.ทักษิณ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือที่ต่อยอดและขยายผลต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ”

     นอกเหนือจากพิธีลงนามความร่วมมือ ฯ แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของประเทศ” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และเรื่อง “ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยในสภานศึกษามีความสำคัญต่อใคร” โดย ผศ.ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร ประธานกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ รวมถึงไฮไลต์ของงาน คือการเยี่ยมชมและลงคะแนนโปสเตอร์ดีเด่นและโปสเตอร์ยอดนิยม

 

 • LabSafty-1
 • LabSafty-10
 • LabSafty-100
 • LabSafty-101
 • LabSafty-102
 • LabSafty-103
 • LabSafty-104
 • LabSafty-105
 • LabSafty-106
 • LabSafty-107
 • LabSafty-108
 • LabSafty-109
 • LabSafty-11
 • LabSafty-110
 • LabSafty-111
 • LabSafty-112
 • LabSafty-113
 • LabSafty-114
 • LabSafty-115
 • LabSafty-116
 • LabSafty-117
 • LabSafty-118
 • LabSafty-119
 • LabSafty-12
 • LabSafty-120
 • LabSafty-121
 • LabSafty-122
 • LabSafty-123
 • LabSafty-124
 • LabSafty-125
 • LabSafty-126
 • LabSafty-127
 • LabSafty-128
 • LabSafty-129
 • LabSafty-13
 • LabSafty-130
 • LabSafty-131
 • LabSafty-132
 • LabSafty-133
 • LabSafty-134
 • LabSafty-135
 • LabSafty-136
 • LabSafty-137
 • LabSafty-14
 • LabSafty-15
 • LabSafty-16
 • LabSafty-17
 • LabSafty-18
 • LabSafty-19
 • LabSafty-2
 • LabSafty-20
 • LabSafty-21
 • LabSafty-22
 • LabSafty-23
 • LabSafty-24
 • LabSafty-25
 • LabSafty-26
 • LabSafty-27
 • LabSafty-28
 • LabSafty-29
 • LabSafty-3
 • LabSafty-30
 • LabSafty-31
 • LabSafty-32
 • LabSafty-33
 • LabSafty-34
 • LabSafty-35
 • LabSafty-36
 • LabSafty-37
 • LabSafty-38
 • LabSafty-39
 • LabSafty-4
 • LabSafty-40
 • LabSafty-41
 • LabSafty-42
 • LabSafty-43
 • LabSafty-44
 • LabSafty-45
 • LabSafty-46
 • LabSafty-47
 • LabSafty-48
 • LabSafty-49
 • LabSafty-5
 • LabSafty-50
 • LabSafty-51
 • LabSafty-52
 • LabSafty-53
 • LabSafty-54
 • LabSafty-55
 • LabSafty-56
 • LabSafty-57
 • LabSafty-58
 • LabSafty-59
 • LabSafty-6
 • LabSafty-60
 • LabSafty-61
 • LabSafty-62
 • LabSafty-63
 • LabSafty-64
 • LabSafty-65
 • LabSafty-66
 • LabSafty-67
 • LabSafty-68
 • LabSafty-69
 • LabSafty-7
 • LabSafty-70
 • LabSafty-71
 • LabSafty-72
 • LabSafty-73
 • LabSafty-74
 • LabSafty-75
 • LabSafty-76
 • LabSafty-77
 • LabSafty-79
 • LabSafty-8
 • LabSafty-80
 • LabSafty-81
 • LabSafty-82
 • LabSafty-83
 • LabSafty-84
 • LabSafty-85
 • LabSafty-86
 • LabSafty-87
 • LabSafty-88
 • LabSafty-89
 • LabSafty-9
 • LabSafty-90
 • LabSafty-91
 • LabSafty-92
 • LabSafty-93
 • LabSafty-94
 • LabSafty-95
 • LabSafty-96
 • LabSafty-97
 • LabSafty-98
 • LabSafty-99

ภาพ : สุธาวดี นาคะโร / ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์