×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

UCCDesignThinking-1.jpg

       กับหลักสูตร Design Thinking  ที่ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่างจัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการในพื่นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการในหลายรูปแบบทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการที่นำไปประยุกต์ สามารถนำเทคนิค วิธีการไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถต่อยอดพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณคคนานต์ เจริญมาก ประธานกรรมการบริษัท ฟายดิ้งบิวตี้ จำกัด เป็นวิทยากร ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน คือเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 โดยวันแรกเป็นการอบรม เรื่อง “Design Thinking” และในวันที่  2 เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม” และ “การสร้างตัวตนแบบ Prototype” ซึ่งทั้ง 2 วันของการอบรมมีทั้งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงการลงมือฝึกปฏิบัติจริง 

       การอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อเกิดการต่อยอดของสินค้าและบริการ และฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พัฒนาธุรกิจด้วยตนเองได้อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์การบริการและบุคลากรอย่างครบวงจร จัดโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่ายที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอีก 12 สถาบันภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดำเนินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย ฯ ม.อ.

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1339