header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCCDesignThinking-1.jpg

       กับหลักสูตร Design Thinking  ที่ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่างจัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการในพื่นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการในหลายรูปแบบทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการที่นำไปประยุกต์ สามารถนำเทคนิค วิธีการไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถต่อยอดพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณคคนานต์ เจริญมาก ประธานกรรมการบริษัท ฟายดิ้งบิวตี้ จำกัด เป็นวิทยากร ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน คือเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 โดยวันแรกเป็นการอบรม เรื่อง “Design Thinking” และในวันที่  2 เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม” และ “การสร้างตัวตนแบบ Prototype” ซึ่งทั้ง 2 วันของการอบรมมีทั้งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงการลงมือฝึกปฏิบัติจริง 

       การอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อเกิดการต่อยอดของสินค้าและบริการ และฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พัฒนาธุรกิจด้วยตนเองได้อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์การบริการและบุคลากรอย่างครบวงจร จัดโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่ายที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอีก 12 สถาบันภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดำเนินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 • UCCDesignThinking-10
 • UCCDesignThinking-11
 • UCCDesignThinking-12
 • UCCDesignThinking-13
 • UCCDesignThinking-14
 • UCCDesignThinking-15
 • UCCDesignThinking-16
 • UCCDesignThinking-17
 • UCCDesignThinking-18
 • UCCDesignThinking-19
 • UCCDesignThinking-2
 • UCCDesignThinking-20
 • UCCDesignThinking-21
 • UCCDesignThinking-22
 • UCCDesignThinking-23
 • UCCDesignThinking-24
 • UCCDesignThinking-25
 • UCCDesignThinking-26
 • UCCDesignThinking-27
 • UCCDesignThinking-28
 • UCCDesignThinking-29
 • UCCDesignThinking-3
 • UCCDesignThinking-30
 • UCCDesignThinking-31
 • UCCDesignThinking-32
 • UCCDesignThinking-33
 • UCCDesignThinking-34
 • UCCDesignThinking-35
 • UCCDesignThinking-36
 • UCCDesignThinking-4
 • UCCDesignThinking-5
 • UCCDesignThinking-6
 • UCCDesignThinking-7
 • UCCDesignThinking-8
 • UCCDesignThinking-9

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย ฯ ม.อ.