header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCCPattani200918-1.jpg

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รอง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตกรรมเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (UCCภาคใต้ตอนล่าง) ลงพื้นที่ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ร่วมหารือกับเครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มีผู้แทนจาก ม.อ.ปัตตานี ม.ราชภัฎยะลา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ฟาฏอนี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่องการจัดกิจกรรมของเครือข่ายบริหารภาคใต้ตอนล่างที่จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นักธุรกิจหน้าใหม่ๆ รวมถึงการขยายฐานการตลาดในอนาคต  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว   ได้แก่  กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมโชว์เคส กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะผู้ผลิตหรือนักธุรกิจหน้าใหม่ กิจกรรมการแข่งขันเพื่อกระตุ้นและเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเพื่อให้ได้ต้นแบบหรือสินค้าใหม่ โดยแต่ละกิจกรรม แต่ละเครือข่ายสามารถคิด สร้างสรรค์และดีไซน์รูปแบบของกิจกรรมนั้นๆ ได้เองตามศักยภาพและตามความเหมาะสม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย

 • UCCPattani200918-10
 • UCCPattani200918-11
 • UCCPattani200918-12
 • UCCPattani200918-2
 • UCCPattani200918-3
 • UCCPattani200918-4
 • UCCPattani200918-5
 • UCCPattani200918-6
 • UCCPattani200918-7
 • UCCPattani200918-8
 • UCCPattani200918-9

Simple Image Gallery Extended

 

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.