header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCCsummit180918-1.JPG

     เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสัวคม จัดการประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดำเนินกิจกรรม ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • UCCsummit180918-10
 • UCCsummit180918-11
 • UCCsummit180918-12
 • UCCsummit180918-13
 • UCCsummit180918-14
 • UCCsummit180918-2
 • UCCsummit180918-3
 • UCCsummit180918-4
 • UCCsummit180918-5
 • UCCsummit180918-6
 • UCCsummit180918-7
 • UCCsummit180918-8
 • UCCsummit180918-9

Simple Image Gallery Extended