header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

siminarthaimalay-5.jpg

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ปประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์มน้ำมันระหว่างไทยกับมาเลเซีย” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จาก ม.สงขลานครินทร์ รวมทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

       บรรยากาศภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิต และการจัดการสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Dr.Ahmad Parveez Ghulam Kadir ผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันจากมาเลเซีย และ Dr.Goh Sou Sheng ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราจากมาเลเซีย เป็นผู้ร่วมเสวนา นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและปาล์มน้ำมัน” จากผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันจากมาเลเซีย และการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงาน

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการสวน รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

 

 • siminarthaimalay-1
 • siminarthaimalay-10
 • siminarthaimalay-11
 • siminarthaimalay-12
 • siminarthaimalay-13
 • siminarthaimalay-14
 • siminarthaimalay-15
 • siminarthaimalay-16
 • siminarthaimalay-17
 • siminarthaimalay-18
 • siminarthaimalay-19
 • siminarthaimalay-2
 • siminarthaimalay-3
 • siminarthaimalay-4
 • siminarthaimalay-6
 • siminarthaimalay-7
 • siminarthaimalay-8
 • siminarthaimalay-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและพัฒนา ฯ ม.สงขลานครินทร์