×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

MAEJOE110918-4.JPG

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผอ.สำนักวิจัย ฯ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆภายใต้สำนักวิจัย ฯ ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เป็นเรื่องระบบกลไกและกระบวนการในการผลักดันให้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม การเผยแพร่ผลงานเชิงรุกและใช้นวัตกรรมการสื่อสาร รวมถึงเรื่องของการสร้างชุมชนต้นแบบ 

ข่าว  :  กรกมล ขุนเพชร 

นักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัย ฯ ม.สงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 611