header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

MAEJOE110918-4.JPG

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผอ.สำนักวิจัย ฯ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆภายใต้สำนักวิจัย ฯ ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เป็นเรื่องระบบกลไกและกระบวนการในการผลักดันให้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม การเผยแพร่ผลงานเชิงรุกและใช้นวัตกรรมการสื่อสาร รวมถึงเรื่องของการสร้างชุมชนต้นแบบ 

 • MAEJOE110918-1
 • MAEJOE110918-10
 • MAEJOE110918-11
 • MAEJOE110918-12
 • MAEJOE110918-13
 • MAEJOE110918-14
 • MAEJOE110918-15
 • MAEJOE110918-16
 • MAEJOE110918-17
 • MAEJOE110918-18
 • MAEJOE110918-19
 • MAEJOE110918-2
 • MAEJOE110918-20
 • MAEJOE110918-21
 • MAEJOE110918-21
 • MAEJOE110918-22
 • MAEJOE110918-22
 • MAEJOE110918-23
 • MAEJOE110918-23
 • MAEJOE110918-24
 • MAEJOE110918-24
 • MAEJOE110918-25
 • MAEJOE110918-25
 • MAEJOE110918-26
 • MAEJOE110918-26
 • MAEJOE110918-3
 • MAEJOE110918-5
 • MAEJOE110918-6
 • MAEJOE110918-7
 • MAEJOE110918-8
 • MAEJOE110918-9

ข่าว  :  กรกมล ขุนเพชร 

นักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัย ฯ ม.สงขลานครินทร์