×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

YOTIN-1.jpg

     เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" ให้แก่นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.โยธิน ดวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากร มีนักวิจัยจากทั่วทุกวิทยาเขตให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมมีทั้งภาคบรรยายและให้ฝึกปฏิบัติ ณ บลิสฟูล รีสอร์ต จ.พัทลุง

รายละเอียด: | ฮิต: 549