header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

YOTIN-1.jpg

     เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" ให้แก่นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.โยธิน ดวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากร มีนักวิจัยจากทั่วทุกวิทยาเขตให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมมีทั้งภาคบรรยายและให้ฝึกปฏิบัติ ณ บลิสฟูล รีสอร์ต จ.พัทลุง

 • YOTIN-10
 • YOTIN-11
 • YOTIN-12
 • YOTIN-13
 • YOTIN-14
 • YOTIN-2
 • YOTIN-3
 • YOTIN-4
 • YOTIN-5
 • YOTIN-6
 • YOTIN-7
 • YOTIN-8
 • YOTIN-9