×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

hearb-3.JPG

     กลุ่มวิจัยบูรณาการเรื่องสารสกัดจากพริกไทย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "การขึ้นทะเบียนสารสกัดสมุนไพรเป็นยา" โดย ภก.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

Simple Image Gallery Extended

 

รายละเอียด: | ฮิต: 446