header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PRPM 9

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ (PSUResearch Project Management : PRPM+) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ คุณอารีนี มะลี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สารสนเทศของสำนักวิจัยและพัฒนา คุณนาลิวัน หีมเห็น และคุณจันทนา อ่อนดี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้กลุ่มผู้ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

 • PRPM-1
 • PRPM-10
 • PRPM-11
 • PRPM-12
 • PRPM-13
 • PRPM-14
 • PRPM-15
 • PRPM-16
 • PRPM-17
 • PRPM-18
 • PRPM-19
 • PRPM-2
 • PRPM-20
 • PRPM-21
 • PRPM-22
 • PRPM-23
 • PRPM-24
 • PRPM-25
 • PRPM-26
 • PRPM-27
 • PRPM-28
 • PRPM-3
 • PRPM-4
 • PRPM-5
 • PRPM-6
 • PRPM-7
 • PRPM-8

Simple Image Gallery Extended