header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

CinilcTech-1.jpg

       เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. หน่วยงานภายใต้ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน พร้อมผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพื้นที่จังหวัดสงขลา 5 โครงการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายในโซน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2018” ภายใต้งาน Thai Tech Expo 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งมีผลการจำหน่ายและการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในระดับน่าพอใจ ดังนี้ 

     1. โครงการหมู่บ้าน วท. : โหนด นา เล วิถีวิทย์ ปีที่ 5 โดย นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว อสวท. และประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา นำผลิตภัณฑ์ สบู่ตาลโตนด น้ำตาลโตนดผง สครับข้าว สบู่สาหร่าย ฯลฯ 

     2. โครงการหมู่บ้าน วท. : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ปีที่ 3 โดย นางปรานี ทองรักษ์ อสวท. และประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นำผลิตภัณฑ์ คุกกี้ผิวข้าว ข้าวตังหน้าข้าวยำ และข้าวสารไรซ์เบอร์รี่

     3. โครงการหมู่บ้าน วท. : ท่องเที่ยววิถีนา ปีที่ 2 โดย ผู้ใหญ่บ้าน นายไพฑูรย์ หนูจีน อสวท. และสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา มี น.ส.มยุรา เหมสารา อสวท. นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยววิถีนา (แทน)

     4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลาเครือข่ายนาอินทรีย์ อ.จะนะ โดย น.ส.เธียรรัตน์ แก้วนะ อสวท. และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา นำผลิตภัณฑ์ อาทิ คุกกี้ข้าวลูกปลา ข้าวกล้องงอกจากข้าวลูกปลา นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำเมี่ยงข้าวยำข้าวลูกปลาอีกด้วย

     5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปภัณฑ์จากน้ำยางพารา โดย น.ส.สุดารัตน์ พ่วงพี อสวท. และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราด่านประกอบ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา อาทิ ถุงมือแม่บ้าน ตุ๊กตาจากเศษยางพารา และหมอนยางพารา 

     ทั้ง 5 โครงการข้างต้น เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน สนใจข้อมูลโครงการหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการ ฯ หรือ นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงาน โทร. 074-286943

 

 • CinilcTech-10
 • CinilcTech-11
 • CinilcTech-12
 • CinilcTech-13
 • CinilcTech-14
 • CinilcTech-2
 • CinilcTech-3
 • CinilcTech-4
 • CinilcTech-5
 • CinilcTech-6
 • CinilcTech-7
 • CinilcTech-8
 • CinilcTech-9

Simple Image Gallery Extended