header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 workshop26072018-1.JPG

     เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม "การใช้สถิติอย่างไร...ให้การวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์เกิดคุณค่าสูงสุด" ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร นักวิชาการอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับแบบวิจัยเชิงทดลองประเภทต่างๆ และมีทักษะในการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติต่างได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยจากหลากหลายคณะ ทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ

 

 • workshop26072018-10
 • workshop26072018-11
 • workshop26072018-12
 • workshop26072018-13
 • workshop26072018-14
 • workshop26072018-15
 • workshop26072018-2
 • workshop26072018-3
 • workshop26072018-4
 • workshop26072018-5
 • workshop26072018-6
 • workshop26072018-7
 • workshop26072018-8
 • workshop26072018-9

Simple Image Gallery Extended