header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

rpc-psu-2.JPG

     รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุพร เกื้อพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน "แนวทางการบริการจัดการและการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • rpc-psu-1
 • rpc-psu-10
 • rpc-psu-11
 • rpc-psu-12
 • rpc-psu-13
 • rpc-psu-14
 • rpc-psu-15
 • rpc-psu-3
 • rpc-psu-4
 • rpc-psu-5
 • rpc-psu-6
 • rpc-psu-7
 • rpc-psu-8
 • rpc-psu-9

Simple Image Gallery Extended