header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

mitpol-9.jpg

       เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดและในเครือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 นำโดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหลังจากได้ร่วมลงนามความร่วมมือไปเมื่อปี 2557 ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ องค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ มี นางสาววัลภา ไชยสาลี เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ประสานงาน

mitpol 1 mitpol 2

mitpol 3 mitpol 4

mitpol 5 mitpol 6

mitpol 7 mitpol 8