header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

VisitDigitalJUNE-29.JPG

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล , รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม นำโดย พลเอกปัญจะ ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับทราบความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนการก่อเหตุความไม่สงบและติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • VisitDigitalJUNE-1
 • VisitDigitalJUNE-10
 • VisitDigitalJUNE-11
 • VisitDigitalJUNE-12
 • VisitDigitalJUNE-13
 • VisitDigitalJUNE-14
 • VisitDigitalJUNE-15
 • VisitDigitalJUNE-16
 • VisitDigitalJUNE-17
 • VisitDigitalJUNE-18
 • VisitDigitalJUNE-19
 • VisitDigitalJUNE-2
 • VisitDigitalJUNE-20
 • VisitDigitalJUNE-21
 • VisitDigitalJUNE-22
 • VisitDigitalJUNE-23
 • VisitDigitalJUNE-24
 • VisitDigitalJUNE-25
 • VisitDigitalJUNE-26
 • VisitDigitalJUNE-27
 • VisitDigitalJUNE-28
 • VisitDigitalJUNE-3
 • VisitDigitalJUNE-30
 • VisitDigitalJUNE-4
 • VisitDigitalJUNE-5
 • VisitDigitalJUNE-6
 • VisitDigitalJUNE-7
 • VisitDigitalJUNE-8
 • VisitDigitalJUNE-9

Simple Image Gallery Extended