header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

RANC2018-3.JPG

     สกอ.หนุน ม.อ.ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เปิดเวทีให้นักวิจัยโชว์ผลงาน ต่อยอดสู่ชุมชนฐานราก และรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง รองเลขาธิการ สกอ.ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงานมีทั้งการปาฐกาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ โดยเริ่มกิจกรรมกันที่ การปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สกอ.ต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิจัยอย่างไรให้เกิด Impact” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ คุณประวิทย์ ประกิตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมถึงการแสดงนิทรรศการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์ นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการมีพื้นที่เจรจาธุรกิจ เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน

     ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่าย วิจัยทั่วประเทศ ทั้ง 9 เครือข่าย ตลอดจนการแสดงผลงานตามภารกิจของ สกอ. ซึ่งผลงานวิจัยและ กิจกรรมการวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่ การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สกอ.จึงมีนโยบายขยายกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ไปสู่การจัดในส่วนของภูมิภาคต่าง ๆของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ทาง สกอ.ก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีการปาฐกถา การเสวนาตอบโจทย์วิจัย ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ล้วนมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรมตลอดจนนักวิชาการ นักศึกษา สามารถพบปะสนทนากับนักวิจัยเจ้าของผลงานในแต่ละเรื่องได้อย่างใกล้ชิด”

     รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ประธานคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะแม่ข่าย และสถาบันเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาตอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในทุกภูมิภาค มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์กับปัญหาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

 • RANC2018-1
 • RANC2018-10
 • RANC2018-11
 • RANC2018-12
 • RANC2018-13
 • RANC2018-14
 • RANC2018-15
 • RANC2018-16
 • RANC2018-17
 • RANC2018-18
 • RANC2018-19
 • RANC2018-2
 • RANC2018-20
 • RANC2018-21
 • RANC2018-22
 • RANC2018-23
 • RANC2018-24
 • RANC2018-25
 • RANC2018-26
 • RANC2018-27
 • RANC2018-28
 • RANC2018-29
 • RANC2018-30
 • RANC2018-31
 • RANC2018-32
 • RANC2018-33
 • RANC2018-34
 • RANC2018-35
 • RANC2018-36
 • RANC2018-37
 • RANC2018-38
 • RANC2018-4
 • RANC2018-5
 • RANC2018-6
 • RANC2018-7
 • RANC2018-8
 • RANC2018-9

Simple Image Gallery Extended


ภาพ-ข่าว : กรกมล  ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์