header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

usetrang-1.jpg

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ รับฟังการนำเสนอผลการวิจัยโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” ประจำปี 2560 ซี่งเป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีโครงการย่อยทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่

     1.โครงการ “กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของเมืองย่านตาขาว” โดย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู

     2.โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองย่านตาขาวด้านสังคม วัฒนธรรม ของชุมชนเมืองย่านตาขาว” โดย อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์

     3.โครงการ “แนวทางปรับปรุงระบบการสัญจรทางเท้าเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองย่านตาขาว” โดย อาจารย์ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฎิญาณิณ และ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์

     4.โครงการ “แนวทางการพัฒนาสวยสาธารณะขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมืองย่านตาขาว” โดย อาจารย์คัมภีร์ คล้ามนฤมล

     5.โครงการ “แนวทางการพัฒนาเมืองย่านตาขาว จ.ตรัง สู่เมืองสีเขียวอย่างยางยืน” โดย อาจารย์ชาวดี ง่วนสน

     6.โครงการ “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าในย่านตาขาว” โดย อาจารย์สุภาวดี จริงจิตร

     โดยทั้ง 6 โครงการย่อย เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2560 อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • usetrang-10
 • usetrang-11
 • usetrang-12
 • usetrang-13
 • usetrang-14
 • usetrang-15
 • usetrang-16
 • usetrang-2
 • usetrang-3
 • usetrang-4
 • usetrang-5
 • usetrang-6
 • usetrang-7
 • usetrang-8
 • usetrang-9

Simple Image Gallery Extended


ภาพ-ข่าว : กรกมล  ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์