header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

usepattani-5.jpg

     รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาสงขลานครินทร์ นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม รับฟังการนำเสนอผลการวิจัยโครงการ "ม.อ.ปัตตานีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560" ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รศ.ดร.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย

     สำหรับโครงการ ม.อ.ปัตตานีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการโดยนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี โดยมีโครงการย่อย 6 โครงการ ได้แก่

     1.โครงการภูมินิเวศอ่าวปัตตานี : สร้างบ้านปลาสร้างประชามีสุข

     2.โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีไทยมุสลิมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมุสลิมในชุมชน

     3.โครงการการจัดการวัฒนธรรมชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวปัตตานี

     4.โครงการพลังอ่าน เปลี่ยนชีวิต

     5.โครงการสืบสานงานศิลป์อัญมณีแดนใต้

     6.โครงการศึกษาการต่อยอดเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

 • usepattani-1
 • usepattani-10
 • usepattani-11
 • usepattani-12
 • usepattani-13
 • usepattani-14
 • usepattani-15
 • usepattani-16
 • usepattani-2
 • usepattani-3
 • usepattani-4
 • usepattani-6
 • usepattani-7
 • usepattani-8
 • usepattani-9

Simple Image Gallery Extended


ภาพ-ข่าว : กรกมล  ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์