header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCC 2 UCC 3

     UCC ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Innovation for Healthศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Innovation for Health ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงผลงานแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์ ฯ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถแวะเวียนเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ดินเผา ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 พฤษภาคมนี้

UCC 1 UCC 4 UCC 7

UCC 5 UCC 6 UCC 8