header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

uccworkshop-18.JPG

     ได้รับการตอบรับอย่างดีกับโปรเจคแรกของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 สถาบัน ในการจัดอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยอาจารย์สมพร นิลมณี ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งประเภทหัตถกรรมและอาหาร

     รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ ฯ และเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “การเปิดอบรมในครั้งแรกนี้ เราเปิดรับแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก มีผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตอบรับเข้าร่วมมาทั้งสิ้น 52 คน เหตุผลที่เราต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมก็เพราะไม่อยากให้จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมมากเกินไป จนทำให้วิทยากรดูแลไม่ทั่วถึง เราอยากให้ทุกคนที่มาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติแบบเข้มแข้น ซึ่งเท่าที่ดูจากผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วัน ก็เห็นผู้เข้าร่วมอบรมตั้งใจ สนใจกันมาก ก็เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเราก็คาดหวังอยากให้เมื่ออบรมจบแล้ว ทุกคนสามารถเอาความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุของตนเองให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และเราก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วว่า เราจะเปิดรุ่นต่อไป คือรุ่นที่ 2 ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมนี้ 2 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนพัฒนาธุรกิจ” และ หลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการแบบ Start up”  รศ.ดร.ประณีต กล่าวสำหรับการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน ในวันแรก เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ และในวันที่ 2 เป็นการอบรมเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายก็เป็นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกัน

     และสำหรับหลักสูตรต่อไปที่ทางศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ได้วางแผนไว้จะจัดขึ้นเมื่อใด ติดตามข่าวสารได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ภาคใต้ตอนล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 074-282290 คุณกฤตชญา ชนะสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ ฯ 

 • uccworkshop-1
 • uccworkshop-10
 • uccworkshop-11
 • uccworkshop-12
 • uccworkshop-13
 • uccworkshop-14
 • uccworkshop-15
 • uccworkshop-16
 • uccworkshop-17
 • uccworkshop-19
 • uccworkshop-2
 • uccworkshop-20
 • uccworkshop-21
 • uccworkshop-22
 • uccworkshop-23
 • uccworkshop-24
 • uccworkshop-25
 • uccworkshop-26
 • uccworkshop-27
 • uccworkshop-28
 • uccworkshop-29
 • uccworkshop-3
 • uccworkshop-30
 • uccworkshop-4
 • uccworkshop-5
 • uccworkshop-6
 • uccworkshop-7
 • uccworkshop-8
 • uccworkshop-9

Simple Image Gallery Extended

 

ข่าว  :  กรกมล ขุนเพชร

ภาพ  :  เจนจิรา สมชาติ