header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

run-10.JPG

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาและรศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและพัฒนางานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ RUN (Research University Network Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม RUN-RM ครั้งที่ 3 กับโครงการ “การเพิ่มศักยภาพในการประสานงานวิจัยของเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย” เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา มีศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชุกำพุ ผู้อำนวยการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย หรือ RUN office กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ และ รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน รวมถึงผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเข้าร่วมทุกสถาบันที่อยู่ในเครือข่าย

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งภาคการบรรยายและลงพื้นที่ในกิจกรรม Walk rally โดยภาคบรรยายเริ่มกันที่ รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล บรรยายในหัวข้อ  “ไทยแลนด์ 4.0” จากนั้น ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส รองเลขาธิการ สวทน.บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างโลก RUN สร้างชาติ” ปิดท้ายกับการบรรยายในหัวข้อ “จดสิทธิบัตร เพื่อประโยชน์อันใด” โดยรศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผอ.สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ และนอกจากนั้นก็เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

     ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่สองเป็นกิจกรรม Walk rally ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กับชาว RUN ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คือการแบ่งกลุ่ม “ค้นหาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการค้นหาวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสงขลา” โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบสกุล ศรีสุข ผอ.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น ) เป็นวิทยากรพิเศษ เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนมาเป็นสงขลาในทุกวันนี้ และการผลักดันให้เมืองสงขลาก้าวสู่การเป็นมรดกโลก จากนั้นทุกคนก็ได้นั่งรถรางชมเมืองสงขลาถึงแม้วันนั้นอากาศจะร้อนมาก แต่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจและสนุกสนานอย่างยิ่ง

     ช่วงบ่ายเราไปกันต่อที่สถาบันทักษิณคดีสงขลา ซึ่งอยู่ที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบนิยมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนซึ่งอาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย หลังจากนั้นช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองสงขลา พร้อมด้วยการแสดงแต่ละมหาวิทยาลัย ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างมิตรภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องประสานงานร่วมกันได้อย่างดี

     สำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหิดล ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558สำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหิดล ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558มีพันธกิจหลัก คือ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนา ของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยในการร่วมกันดำเนินงานทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระหว่างพันธมิตรการวิจัย รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเครือข่ายอื่นๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ

 • run-1
 • run-11
 • run-12
 • run-13
 • run-14
 • run-15
 • run-16
 • run-2
 • run-3
 • run-4
 • run-5
 • run-6
 • run-7
 • run-8
 • run-9

Simple Image Gallery Extended

ข่าว ภาพ :  กรกมล ขุนเพชร