header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

networkc-5.jpg

     เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย ฯ ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)” รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานเครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวต้อนรับและเปิดงาน มีผู้แทนจากเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) รวมทั้งเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการรับรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.อีกด้วย

     กิจกรรมมีตั้งแต่การบรยาย การเสวนา การนำเสนอผลการดำเนินงาน นิทรรศการ รวมถึงการศึกษาดูงาน โดยในวันแรก เริ่มต้นกันที่การบรรยายเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” โดยนายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “แนวทางการทำวิจัยโครงการ อพ.สธ.เชิงบูรณาการ” โดย นายพรชัย จุฑามาศ นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยจแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้จัดการสำนักงานโครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผน ม.ราชภัฏยะลา เป็นผู้ดำเนินรายการ และปิดท้ายกิจกรรมของวันนี้ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ และอีกส่วนที่น่าสนใจคือการจัดแสดงนิทรรศการที่มาจากสถาบันในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเรื่องข้าว จากมหาวิทยาลัยทักษิณ นิทรรศการเรื่องป่าชายเลน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นิทรรศการผลงานที่เกี่ยวกับจำปาดะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นิทรรศการผลงาน เรื่องส้มแขก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนิทรรศการผลงาน ผลิตภัณฑ์จากมะขาม จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา

     ส่วนกิจกรรมในวันที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการวิจัยบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ อพ.สธ.ฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และปิดท้ายที่สวนสละลุงนัน เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

 • networkc-1
 • networkc-10
 • networkc-11
 • networkc-12
 • networkc-13
 • networkc-14
 • networkc-15
 • networkc-16
 • networkc-17
 • networkc-18
 • networkc-2
 • networkc-3
 • networkc-4
 • networkc-6
 • networkc-7
 • networkc-8
 • networkc-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ-ข่าว  :  กรกมล ขุนเพชร