header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

labworkshop-6.JPG

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนโยบายส่งเสริมและขับเคลื่อนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมี ผศ.ดร.ชิดชไม โอวาทฬารพร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรจัดอบรม เพื่อเน้นให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึงนโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี รวมถึงมีการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และช่วยส่งเสริมผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 • labworkshop-1
 • labworkshop-10
 • labworkshop-11
 • labworkshop-12
 • labworkshop-13
 • labworkshop-14
 • labworkshop-15
 • labworkshop-16
 • labworkshop-17
 • labworkshop-18
 • labworkshop-19
 • labworkshop-2
 • labworkshop-20
 • labworkshop-21
 • labworkshop-22
 • labworkshop-23
 • labworkshop-24
 • labworkshop-25
 • labworkshop-26
 • labworkshop-27
 • labworkshop-28
 • labworkshop-29
 • labworkshop-3
 • labworkshop-30
 • labworkshop-4
 • labworkshop-5
 • labworkshop-7
 • labworkshop-8
 • labworkshop-9

Simple Image Gallery Extended