header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

ARDA-roadshow2018-1.JPG

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา และปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็นประธานนำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าหารือร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการในกลุ่มเรื่องที่เป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ARDA-roadshow2018-2.JPG  ARDA-roadshow2018-3.JPG

ARDA-roadshow2018-4.JPG  ARDA-roadshow2018-5.JPG

ARDA-roadshow2018-6.JPG  ARDA-roadshow2018-7.JPG

ARDA-roadshow2018-8.JPG  ARDA-roadshow2018-9.JPG

ARDA-roadshow2018-10.JPG  ARDA-roadshow2018-11.JPG