header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TRF_Logo.png

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้

    1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 2/2561 

    ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่ เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่ละโครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วม สนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

    ติดตามรายละเอียด CLICK!!!

 

    2. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบ 2/2561

    ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

    ติดตามรายละเอียด CLICK!!!

 

    3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. รอบ 1/2561

    ทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

    ติดตามรายละเอียด CLICK!!!

 

    ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.