header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU-blue.png

       ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3 (เดิมคืองบประมาณแผ่นดินปกติ) ประจำปี 2562 และได้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 แล้วนั้น

       บัดนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมในลักษณะ Program Based ในการนี้ หากประสงค์ขอรับทุน ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามเงื่อนไขในประกาศทุนข้างต้น ที่ Link click.gif และให้คำนึงถึงแนวทางและตัวชี้วัด/Theme ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดด้วย และดำเนินการดังนี้

          1.กรอกข้อมูลเสนอโครงการในระบบ NRMS (ของ วช.) ตามขั้นตอน (ระบบจะเปิดให้เสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560)

          2. กรอกข้อมูลเสนอโครงการพร้อมแนบไฟล์โครงการจากข้อ 1 ในระบบ PRPM (ของ ม.อ.) ในส่วนของต้นน้ำ

          3. พิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ NRMS และจัดส่งโครงการ จำนวน 5 ชุด ถึงสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 

       เนื่องจากในปี 2562 วช. กำหนดให้เสนอโครงการเป็น Program Based หากเสนอโครงการเป็น Project Based วช. อาจจะไม่สนับสนุนทุน

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957

 

 

       รายละเอียดแนวทางและตัวชี้วัดที่ วช. กำหนด

       เป้าหมายที่ 3 : แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

       แนวทางที่ 1 : แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการพื้นฐานเดิม)

       ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติหรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 60 ของผลงานทั้งหมด

       แนวทางที่ 2 : แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน (โครงการประยุกต์เดิม)

       ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานร้อยละ 90 ของผลงานทั้งหมด

      รายละเอียดของโครงการที่กำหนดในเป้าหมายที่ 3 

      1.เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)

         1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

         1.2 เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)

         1.3 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

         1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)

      2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์

         2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม

         2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม

         2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม

         2.4 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

      3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)

         3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)

         3.2 วิศวกรรม (Engineering)

         3.3 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)

         3.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)

         3.5 วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)

         3.6 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่

         3.7 ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด (Neuro science and cognitive behavior)

      4. อื่น ๆ