header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

unilogo.png

       สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอ โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่กานพึ่งพาตนเองในการผลิตยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ จึงเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศดังกล่าว

       โดยผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นี้ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทร 02-610-5299

          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม