header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

NRCT_Logo.jpg

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมันสำปะหลัง โดยมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บริหารทุนดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว วช. และ สวทช. จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง คือ

       1.เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง” ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=24 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

       2.เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=23 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2558

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

       ** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้ง 2 รายการ **

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร. 0 2579 2284, 0 2561 2445 ต่อ 489 (พรรนิดา/เกศรา/อุไร) โทรสาร 0 2561 3721, 0 2579 0566 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.